certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

DZIAŁANIA PREWENCYJNE – KONTROLING PŁATNOŚCI
poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa

Doświadczenia oraz analizy dokonywane podczas współpracy z Klientami wykazują, że proces egzekwowania  należności nie zawsze jest w pełni odpowiedni. Z uwagi na znaczną ewolucję rynku wierzytelności w ostatnich latach, Kancelaria Prawna TRZEBIŃSKI & PARTNERZY podjęła działania mające na celu ograniczanie do minimum ryzyka powstawania przeterminowanych płatności, a co za tym idzie, przedłużonych kredytów kupieckich.
Usługa kontrolingu płatności ma na celu zapobieganie powstawaniu przeterminowanych wierzytelności. Polega ona na telefonicznej oraz osobistej kontroli stanu płatności faktur w okresie wymagalności jak
i w pierwszych trzydziestu dniach po terminie płatności każdej z wystawionych faktur. Rozmowy telefoniczne prowadzone na tym etapie przez Kancelarię poprzedzone są sygnowaniem faktur pieczęcią monitującą. Sygnowanie faktur na etapie sprzedaży towaru bądź usługi pozwala na uświadomienie kontrahentowi o obowiązku dotrzymania terminu zapłaty bez naruszania  pozytywnych relacji handlowych.

Korzystając z tej propozycji Klient będzie miał wiele korzyści takich jak:

  • zwiększenie terminowości otrzymywania należności,
  • poprawa płynności finansowej,
  • wzmocnienie swego wizerunku na rynku,
  • ograniczenie kosztów związanych z samodzielnymi, mało skutecznymi działaniami,
  • możliwość podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania należności dzięki
  • natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania