Skuteczna kancelaria prawna w Kielcach

...

w świętokrzyskim

...

w Polsce

Image

Mediacje

Bądź nowatorski – wybierz Mediację!

Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej- bezstronnego mediatora, dążą do rozwiązania sporu poprzez wypracowanie porozumienia, które zostanie zaakceptowane przez obie strony. W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, rodzinne, nieletnich, gospodarcze oraz ze stosunku pracy.

Mediację można wszcząć bez wytoczenia sprawy w sądzie- na podstawie umowy stron o mediację lub na skutek skierowania sądu (gdy sprawa jest już w sądzie).

Skorzystaj z mediacji:

Nie zamyka drogi sądowej w razie braku wypracowania porozumienia nie wyklucza dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Brak Formalności mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności i poszanowania.

Szybkość postępowania proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału, w często długim i stresującym, procesie sądowym. Zwykle mediacja trwa od 1 do 3 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na wniosek stron.

Niskie koszty zawarcie ugody przed mediatorem zaoszczędzi kosztownego procesu sądowego. W przypadku gdy sprawa jest już w sądzie, a strony zawrą ugodę przed mediatorem, po zatwierdzeniu tej ugody przez sąd nastąpi zwrot części opłaty sądowej.

Satysfakcja strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same ustalenia te poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest porozumienie obu stron wynikające z możliwości wzięcia sprawy „ w swoje ręce”.

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu wystarczy skontaktować się z mediatorem, który udzieli informacji o wszczęciu mediacji (pozasądowej) Mediacja może być także po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Jak długo może trwać mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Mediacja pozasądowa wszczęta na wniosek jednej ze stron może trwać tyle ile jest to niezbędne dla stron.

Ugoda zawarta przed mediatorem

  • po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
  • zatwierdzona przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym (można na jej podstawie prowadzić egzekucję).

Ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Pamiętaj jeśli toczy się już postępowanie przed sądem a dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem na skutek mediacji pozasądowej (gdzie nie toczyło się postępowanie przed sądem jest bezpłatne).

Potrzebujesz więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Trzebiński prawnik, mediator wpisany na Listę Mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Kielcach. Lider i właściciel Kancelarii Prawnej Trzebiński & Partnerzy doskonale zorganizowanego zespołu kompetentnych i pełnych pasji prawników, których przygotowanie, doświadczenie, osobowość, standardy etyczne i wiedza, gwarantują indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu. Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy w Kielcach. tel. 502 062 012

12 lat na rynku

© 2024 PIRANIA Reklamy. Wszystkie prawa zastrzeżone.